Основни подаци

Јавно предузеће „Екосфера“, оснива се и послује ради обезбјеђивања трајног обављања дјелатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно:

  • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,

  • пречишћавање и одвођење отпадних вода,

  • прикупљање отпада,

  • одржавање чистоће на површинама јавне намјене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намјене,

  • одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина,

  • управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација дјелатности на затвореним и отвореним просторима,

  • управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора, одрђених за паркирање моторних возила,

  • управљање и одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обиљежја, као и превоз посмртних остатака умрлог од мјеста смрти до мртвачнице на гробљу,

  • димњачарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Подаци о оснивачу
Оснивач Јавног предузећа „Екосфера“ Станари је:
Општина Станари бб, 74 208 Станари.
Права оснивача остварује Скупштина општине.

Пословно име и сједиште јавног предузећа
Јавно предузеће „Екосфера“ Станари послује под сљедећим пословним именом: Јавно предузеће за водовод, канализацију и остале комуналне услуге „Екосфера“, друштво са ограниченом одговорношћу Станари.
Скраћено пословно име је ЈКП „Екосфера“ д.о.о Станари.
О промјени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа „Екосфера“ Станари, уз сагласност оснивача. Сједиште Јавног предузећа „Екосфера“ Станари је у Станарима бб, 74 208 Станари.
О промјени сједишта Јавног предузећа „Екосфера“ Станари одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Дозволу за управљање отпадом за дјелатности сакупљање и транспорт комуналног отпада можете преузети ОВДЈЕ.