Организација предузећа

Предузеће је организовано у секторе, у оквиру којих функционишу одјељења, као нижи организациони облици.

Цјеловита и детаљна унутрашња организација и систематизација радних мјеста уређена је посебним нормативним актом, тј. Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста, кога доноси Надзорни одбор.

Органе предузећа чине:

- Скупштина,

- Надзорни одбор,

- Управа (менаџмент) и

- Одбор за ревизију