Дјелатност

Предузеће обавља дјелатности, усклађене са стандардном класификацијом дјелатности, како слиједи:

- 36.00 - Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом,

- 37.00 - Канализација,

- 38.11 - Прикупљање неопасног отпада,

- 38.21 - Обрада и одлагање неопасног отпада,

- 38.32 - Рециклажа (прерада) разврстаних материјала,

- 39.00 - Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом,

- 42.21 - Изградња цјевовода за течности и гасове,

- 42.91 - Изградња хидрограђевинских објеката,

- 43.22 - Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију,

- 46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима,

- 46.77 - Трговина на велико отпадом и остацима,

- 70.10 - Дјелатности управљања,

- 71.12 - Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање и

- 81.30 - Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина.